Chuyện lạ có thật, chuyện lạ không thể tin được, chuyện lạ tâm linh

Phong tục tập quán | Gái một con trông mòn con mắt

Người xưa nói “gái một con trông mòn con mắt” chứ không nói “đẹp” hay một mỹ từ nào khác. Bởi “đẹp” thường đề...

Phong tục tập quán Việt Nam

Nền văn hoá truyền thống Việt Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp. Cuộc sống của...