Giám sát việc từ chức của cán bộ không đủ năng lực

Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan trách nhiệm người đứng đầu.

Nội dung này được nêu trong kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện kết luận số 34 (của Bộ Chính trị) về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Trong nhiệm kỳ XIII, cơ quan kiểm tra Trung ương sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ Trung ương đến địa phương, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngay trong quý IV năm 2022, cơ quan này sẽ tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tham mưu xây dựng quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; quy định các hành vi vi phạm, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng, phạm tội mà có.

Kế hoạch cũng nêu rõ, từ năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan cũng kiểm tra việc thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Viết Tuân